h

Voorwaarden

Rechten van intellectuele of industriële eigendom  HRM-procesmodel

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals teksten, analyses, processen, indicatoren, ontwerpen, documentatie, rapporten,  evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Sensus-methode®. Klant verkrijgt voor HRM-procesmodel, uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden om deze te wijzigen, uitsluitend voor gebruik binnen de eigen organisatie. De materialen mogen niet worden verveelvoudigd of daarvan kopieën vervaardigd anders dan voor gebruik binnen de eigen organisatie. Bovenstaande op straffe van verbeurte aan Sensus-methode® van een dadelijk zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot € 2.450, – per overtreding, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan Sensus-methode® van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan gemelde boetebedrag mocht belopen.